Ga naar de hoofdinhoud

Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Europel Office Products B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 1603.

1. Algemeen

1.1 Alle overeenkomsten die zijn aangegaan door Europel Office Products B.V., hierna te noemen "Europel", vallen onder deze voorwaarden. Afwijkingen gelden alleen als Europel dit schriftelijk heeft aanvaard.
1.2 De term "afnemer" omvat alle partijen bij overeenkomsten met Europel aangegaan. De term "goederen" omvat alle goederen die door Europel geleverd zullen worden.
1.3 De voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Europel aanvaardt.

2. Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen van Europel zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. De geldigheidsduur is maximaal 30 dagen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand als Europel dit schriftelijk heeft bevestigd of door de feitelijke levering van de goederen.
2.3 Europel behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaand bericht, goederen en diensten uit haar programma te halen of te wijzigen.
2.4 Alle informatie, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, moet als informatief worden beschouwd en is derhalve niet bindend.
2.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden de monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderde beschrijving van de producten van Europel en kunnen eventuele afwijkingen, van welke aard ook, nimmer door de afnemer worden aangewend om, hetzij de levering of de betaling te weigeren, hetzij de order te annuleren of schadevergoeding te vragen.

3. Orders, goederen op proef

3.1 Orders van afnemers zijn bindend, tenzij schriftelijk anders vermeldt.
3.2 Goederen die op proef zijn geleverd en niet binnen 7 dagen onbeschadigd zijn geretourneerd, worden geacht te zijn gekocht.

4. Leveringscondities

4.1 Orders met een netto factuurwaarde vanaf € 200,00 worden franco geleverd. Voor orders beneden dit bedrag wordt een bedrag van € 9,50 als tegemoetkoming in de vracht- en administratiekosten berekend. Voor België en Luxemburg is dit € 15,00. Orders beneden € 75,00 worden niet uitgeleverd, behoudens in door Europel te bepalen uitzonderingsgevallen en bij naleveringen van in nota staande goederen. De kosten voor expresse- of rembourszendingen komen voor rekening van de afnemer.
4.2 De leveringen geschieden steeds "achter de eerste deur", alsmede op de begane grond.
4.3 Het organiseren van het inhuizen van kantoormeubilair door Europel dient schriftelijk te worden overeengekomen.

5. Prijzen en betaling

5.1 De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Europel behoudt zich het recht voor de prijzen naar verhouding aan te passen, indien directe of indirecte kosten zich na de overeenkomst wijzigen.
5.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. In geval van niet of niet tijdig  betalen zal zonder enige aanmaning een interest verschuldigd zijn van 1% per maand.
5.3 Indien een afnemer weigert goederen af te nemen of als er om andere reden geen of te late afname plaatsvindt, is Europel gerechtigd volledige betaling, inclusief interest en kosten te vorderen.
5.4 Goederen zullen gefactureerd worden aan de hand van de prijzen vermeld in de meest recente prijslijst.

6. Leveringstermijn

Europel zal zich inspannen om de opgegeven leveringstermijn na te komen, maar kan niet aansprakelijkheid gesteld worden ingeval van vertraging, wat daarvan de oorzaak ook mag zijn.

7. Manco

Klachten over manco leveringen kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen als onmiddellijk na aankomst van de goederen per fax of per telefoon de gebreken kenbaar worden gemaakt en op voorwaarde dat op het vervoersdocument een aantekening is gemaakt.

8. Risico

8.1 Het volledige risico van de goederen gaat op de afnemer over zodra zij ter beschikking staan van de afnemer, welke het geval zal zijn wanneer zij de ruimten van Europel verlaten.
8.2 Het vervoer van de goederen geschiedt steeds voor risico van de afnemer, ook wanneer Europel zelf hiervoor zorgt.

9. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven het eigendom van Europel totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van hetgeen Europel toekomt. Wanneer de afnemer niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, dient hij de goederen terstond na de eerste aanmaning terug te sturen. Europel is ook gerechtigd de goederen terug te nemen wanneer er zich omstandigheden voordoen waaruit de mogelijkheid blijkt dat de goederen niet of niet op tijd worden betaald.

10. Garantieverklaring en aansprakelijkheid

10.1 Indien de afnemer in redelijkheid kan aantonen dat de gebreken veroorzaakt zijn door fabricagefouten, is Europel gehouden om de gebreken te herstellen, de goederen te vervangen of, wanneer dit niet mogelijk is, de koopsom voor zover reeds betaald, terug te betalen, zonder verdere verplichting. Geen aansprakelijkheid bestaat voor zover de gebreken of fouten veroorzaakt zijn door onjuiste informatie van de afnemer of onjuiste behandeling van de goederen door de afnemer.
10.2 Europel heeft geen andere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook in dit artikel uitdrukkelijk vermeld en enig bedrag dat door haar vergoed moet worden, zal nooit hoger zijn dan de voor de goederen ten aanzien waarvan garantie is ingeroepen, berekende prijs, exclusief BTW.
10.3 Europel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die niet veroorzaakt is door fabricagefouten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot die veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, vertraging in de levering, milieu en/of reparaties welke niet namens Europel zijn uitgevoerd.
10.4 De afnemer zal Europel vrijwaren voor aansprakelijkheid jegens derden en Europel schadeloos houden voor zover Europel gehouden zou zijn ter zake enig bedrag te voldoen.

11. Overmacht

Europel is niet aansprakelijk, indien om wat voor reden dan ook de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is, waaronder begrepen doch niet beperkt tot stakingen, rellen, brand, oorlog, niet beschikbaar zijn van materialen of vervoer, overheidsoptreden en andere gebeurtenissen buiten de controle van Europel.

12. Ongeldigheid

Indien enige bepaling van dit contract niet geldt of niet gevorderd kan worden in enig rechtsgebied, wordt het geacht niet geschreven te zijn. Partijen zullen een dergelijke bepaling vervangen door een regeling die zoveel mogelijk de bedoeling van de partijen benaderd.

13. Speciale aanmaken

Speciale aanmaken worden altijd aangeboden tegen een netto prijs. Geringe afwijkingen in materiaal en kleur, alsmede plus- of min toleranties op het aantal van maximaal 10% worden voorbehouden. Kosten welke moeten worden gemaakt ter voorbereiding van de speciale aanmaak, zoals ontwerp-, teken-, zet- of filmkosten, komen voor rekening van de afnemer.

14. Retourzendingen

14.1 Alvorens goederen kunnen worden geretourneerd, dient hiervoor bij de verkoopafdeling van Europel toestemming te worden aangevraagd.
14.2 Retour zenden van goederen, waarvan de levering langer dan 30 dagen geleden heeft plaatsgevonden, kan niet worden geaccepteerd.
14.3 Speciale aanmaken kunnen alleen worden geretourneerd, als het de fout van Europel is. 
14.4 Beschadigde goederen kunnen niet worden teruggenomen.
14.5 Retour gezonden producten worden alleen in originele, onbeschadigde verpakking geaccepteerd.
14.6 Retourzendingen, die het gevolg zijn van foutieve bestellingen van de afnemer, worden na acceptatie, gecrediteerd onder inhouding van 10% voor gemaakte kosten met een minimum van € 5,00 per geval.
14.7 Retourzendingen reizen voor rekening van de afnemer, behalve als de fout door Europel is veroorzaakt.

15. Geschillen

15.1 Alle geschillen voortvloeiende uit dan wel verband houdende met aanbiedingen, leveringen en gesloten overeenkomsten onder deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Arnhem.
15.2 Op alle onder deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gedane aanbiedingen, leveringen, gesloten overeenkomsten en dergelijke is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16. Geldigheid

16.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed raken. Zij blijven onverminderd van kracht.